2018 №5. Спецвипуск

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ЯК ПРОБЛЕМА ПОЛІМОРБІДНОСТІ

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом “Електронна доставка документів” БЕЗКОШТОВНО

Метаболічний синдром (МС) є однією з актуальних проблем сучасної медицини, що обумовлено трьома обставинами. По-перше, його розповсюдженість у популяції дорослого населення. Метааналіз епідеміологічних досліджень продемонстрував, що в індустріально розвинених країнах 15–25% осіб віком 40–70 років мають усі основні компоненти МС.

За прогнозами, 2025 року очікується збільшення кількості хворих на МС на 50%. По-друге, ризик розвитку серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом і цукровим діабетом, у 2-3 більший порівняно як з окремо взятими чинниками ризику, так і з їх поєднанням. І, по-третє, метаболічний синдром має причинно-наслідковий зв’язок та асоціацію з іншими частими захворюваннями (гіпертонічна хвороба, ожиріння, жирова дистрофія печінки, синдром полікістозних яєчників, еректильна дисфункція, подагра тощо). Метаболічний синдром – поняття, що об’єднує низку чинників серцево-судинного ризику, а саме: артеріальну гіпертензію, абдомінальне ожиріння, дисліпідемію та інсулінорезистентність.

 • Айтбаев К. А.
  Ожирение и метаболический синдром: патофизиологическая роль кишечной микробиоты и потенциальные возможности альтернативной терапии [Электронный ресурс] / К. А. Айтбаев, И. Т. Муркамилов. – Электрон. журн.: [б. и.] // Комплексные проблемы сердечно–сосудистых заболеваний. – 2017. – № 3. – С.120–130. – Библиогр. в конце ст.
 • Акатова Е.В.
  Пути снижения риска развития ишемической болезни сердца на фоне метаболического синдрома / Е. В. Акатова, М. В. Мельник // Кардиология. – 2017. –N 6. – С.84–88. – Библиогр.: с. 88. – ISSN 0022–9040
 • Анализ роли полиморфных вариантов генов, ассоциированных с ожирением, в развитии метаболического синдрома у женщин / О. В. Кочетова [и др.] // Ожирение и Метаболизм. – 2017. – N 2 ЕБ. – С.33–40. – Библиогр.: с.39–40. – ISSN 2306–5524
 • Андрогенный дефицит и прогрессирование доброкачественной гиперплазии предстательной железы у больных с метаболическим синдромом:нет или противоречия? (Обзор литературы) [Электронный ресурс] / В. И. Кирпатовский [и др.]. – Электрон. журн.: [б. и.] // Андрология и генитальная хирургия. – 2017. – N 3. – С.10–19
 • Васильева Л.В.
  Особенности клинической картины остеоартроза у пациентов с метаболическим синдромом / Л. В. Васильева, Д. И. Лахин // Терапевтический архив. – 2017. –N 5. – С.65–68. – Библиогр.: с.67– 68. – ISSN 0040–3660
 • Головач И. Ю.
  Метаболический фенотип остеоартрита: двойная роль ожирения / И. Ю. Головач // Травма. – 2017. – N 5. – С.87–94. – Библиогр. в конце ст.
 • Головач И. Ю.
  Метаболический фенотип остеоартрита. Современные взгляды на патогенез, механизмы прогрессирования и подходы к лечению / И. Ю. Головач // Український ревматологічний журнал. – 2018. – № 1. – С.3–8. – Библиогр. в конце ст.
 • Дєньга О. В.
  Показники жирової маси тіла при хронічному генералізованому пародонтиті на фоні метаболічного синдрому = Body fat mass indices in chronic generalized periodontitis on the background of metabolic syndrome / О. В. Дєньга, Т. А. Пиндус, С. А. Шнайдер // Клінічна стоматологія. – 2018. – N 1. – С.9–12
 • Диндар О.А.
  Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі / О. А. Диндар // Здоровье женщины. – 2017. – N 4. – С.57–61. – Библиогр.: с.61
 • Драпкина О.М.
  Оценка прогипертензивного действия гиперлептинемии у пациентов с метаболическим синдромом / О. М. Драпкина, Р. Н. Шепель, Т. А. Деева // Кардиология в Беларуси. – 2017. – N 5. – С.934–944. – Библиогр.: с.944. – ISSN 2072–912X.
 • Драпкина О.М.
  Толщина эпикардиального жира – “визитная карточка” метаболического синдрома / О. М. Драпкина, Р. Н. Шепель, Т. А. Деева // Ожирение и Метаболизм. – 2018. – N 2 ЕБ. – С.29–34. – Библиогр.: с. 34. – ISSN 2306–5524
 • Дука Ю. М.
  Характеристика маркерів метаболічного синдрому та особливості перебігу ранніх термінів гестації у жінок із загрозою невиношування вагітності залежно від їхньої маси тіла / Ю. М. Дука // Здоровье женщины. – 2017. – № 9. – С.69–76. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Дутка Р. Я.
  Диференційно–діагностичні особливості метаболічного синдрому з ожирінням при наявності та відсутності хронічної ішемічної хвороби серця з врахуванням статі / Р. Я. Дутка, Н. В. Чмир // Львівський медичний часопис.– Acta Medica Leopoliensia. – 2017. – N 3. – P.10–15
 • Кажина М.В.
  Беременность на фоне ожирения: дебют метаболического синдрома матери и программирование метаболического синдрома плода (клиническая лекция) / М. В. Кажина // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2017. – N 6. – С.1241–1250. – Библиогр.: с.1249–1250. – ISSN 2226–3276
 • Кажина М.В.
  Беременность на фоне ожирения: дебют метаболического синдрома матери и программирование метаболического синдрома плода / М. В. Кажина // Охрана материнства и детства. – 2018. – N 1. – С.17–22. – Библиогр.: с.21–22. – ISSN 1608–9375.
 • Кажина М.В.
  Предикторы эндокринного бесплодия у женщин с метаболическим синдромом: миф или реальность? / М. В. Кажина // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2017. – N 4. – С.530–540. – Библиогр.: с.539–540. – ISSN 2226–3276
 • Колеснікова О. В.
  Роль кишкової мікробіоти в розвитку метаболічних порушень = The role of intestinal microbiota in the development of metabolic disorders / О. В. Колеснікова // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 2. – С.37–45. – Бібліогр.: в кінці ст.
 • Лечение пациенток с бесплодием, ассоциированным с метаболическим синдромом, и его влияние на качество жизни [Электронный ресурс] / А. Ю. Гордеева [и др.]. – Электрон. журн.: [б. и.] // Русский медицинский журнал. – 2017. – № 1. – С.41–44. – Библиогр. в конце ст.
 • Медведь В.И.
  Метаболический синдром: взгляд терапевта / В. И. Медведь // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2017. – N 3. – С.14–19. – Библиогр.: с.19
 • Меликян И. А.
  Клинико–патогенетические аспекты эффективности лечения метаболического синдрома [Электронный ресурс] / И. А. Меликян, Т. Е. Чернышова. – Электрон. журн.: [б. и.] // Вестник современной клинической медицины. – 2017. – № 3. – С.31–34. – Библиогр. в конце ст.
 • Метаболический синдром как фактор риска колоректального рака / Т. М. Никитенко [и др.] // Ожирение и Метаболизм. – 2017. – N 2 ЕБ. – С.24–32. – Библиогр.: с.31–32. – ISSN 2306–5524
 • Могильницкая Л. А.
  Эндотелиальный моноцитактивирующий пептид–ІІ при метаболическом синдроме / Л. А. Могильницкая // Сімейна медицина. – 2018. – № 1. – С.95–98. – Библиогр. в конце ст.
 • Ниткин Д.М.
  Альфа–липоевая кислота в лечении мужского бесплодия у пациентов с метаболическим синдромом / Д. М. Ниткин, М. В. Ракевич // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – N 3. – С.392–400. – Библиогр.: с.400. – ISSN 2226–3276
 • Особенности некоторых вазоактивных гормонов и сосудистых факторов у женщин с метаболическим синдромом и их влияние на формирование акушерских осложнений / Н. В. Палиева [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2017. – № 6. – С.48–54. – Библиогр. в конце ст.
 • Особенности течения беременности ранних сроков и профилактика гестационных и перинатальных осложнений у женщин с метаболическим синдромом / И. С. Липатов [и др.] // Ожирение и Метаболизм. – 2017. – N 4 ЕБ. – С.57–66. – Библиогр.: с.66. – ISSN 2306–5524
 • Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому = Peculiarities of the clinical course and visceral adipose tissue in patients with non–alcoholic fatty liver disease against the background of metabolic syndrome / Г. Д. Фадєєнко [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 2. – С.10–15. – Бібліогр.: в кінці ст.
 • Особливості харчування людей різного віку з метаболічним синдромом та їх зв’язок з антропометричними показниками ожиріння / М. С. Романенко [та ін.] // Проблемы старения и долголетия. – 2017. – Том 26, N 1/2. – С.158–166. – Библиогр.: с. 165–166
 • Остеоартрит коленных суставов и метаболический синдром: новые подходы к терапии / Л. И. Алексеева [и др.] // Научно–практическая ревматология. – 2018. – N 2 ЕБ. – С.157–163. – Библиогр.: с.162–163
 • Павловский М. И.
  Метаболический статус слезной жидкости у больных синдромом сухого глаза при гипотиреозе / М. И. Павловский, Г. И. Дрожжина // Офтальмологический журнал. – 2018. – N 1. – С.36–42
 • Пасиешвили Л. М.
  Иммунная дисрегуляция как фактор прогрессирования метаболического синдрома у лиц молодого возраста / Л. М. Пасиешвили // Український терапевтичний журнал. – 2017. – № 2. – С.46–51
 • Перцева Н.О.
  Оцінка ренальної функції у хворих на метаболічний синдром / Н. О. Перцева, М. К. Ракутова;Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України // Урологія. – 2017. – N 2. – С.49–51. – Библиогр.: с.51
 • Петров Д. В.
  Влияние метаболического синдрома на формирование и клиническое течение бронхиальной астмы [Электронный ресурс] / Д. В. Петров. – Электрон. журн.: [б. и.] // Русский медицинский журнал. – 2017. – № 11. – С.804–807. – Библиогр. в конце ст.
 • Предикторы коронарного атеросклероза у мужчин с метаболическим синдромом [Электронный ресурс] / Д. М. Рудакова [и др.]. – Электрон. журн.:[б. и.] // Комплексные проблемы сердечно–сосудистых заболеваний. – 2017. – № 3. – С.84–92. – Библиогр. в конце ст.
 • Связь метаболического синдрома с дефицитом витамина D у менопаузальных женщин // Репродуктивная эндокринология. – 2018. – N 2. – С.58
 • Смирнова Е.Н.
  Содержание лептина, растворимых рецепторов лептина и индекса свободного лептина у больных с метаболическим синдромом / Е. Н. Смирнова, С. Г. Шулькина // Ожирение и Метаболизм. – 2017. – Том 14, N 1 ЕБ. – С.30–34. – Библиогр.: с.33–34. – ISSN 2306–5524
 • Современные аспекты лечения и профилактика сахарного диабета 2-го типа у пациентов с метаболическим синдромом / О. М. Урясьев [и др.] // Казанский медицинский журнал. – 2017. – N 5. – С.770–774
 • Соломенцева Т. А.
  Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболические нарушения: что первично? = Non–alcoholic fatty liver disease and metabolic disorders: what is primary? / Т. А. Соломенцева // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – № 6. – С.51–57. – Библиогр. в конце ст.
 • Уровень адипонектина и выраженность фиброза печени у больных хроническим гепатитом С с метаболическим синдромом / А. Ф. Новикова [и др.] // Журнал инфектологии. – 2018. – N 2 ЕБ. – С.98–102. – Библиогр.: с.102. – ISSN 2072–6732
 • Цанава И. А.
  Метаболический синдром и сердечно–сосудистые заболевания [Электронный ресурс] / И. А. Цанава, Л. А. Шаронова, А. Ф. Вербовой. – Электрон. журн.:[б. и.] // Русский медицинский журнал. – 2017. – № 11. – С.785–789. – Библиогр. в конце ст.
 • Проблема констипации и метаболический синдром
 • Влияние физической нагрузки на обменные процессы у пациентов с метаболическим синдромом